دندان های آسیاب نقش خیلی مهمی در دهان دارند.نگهداری عرض وارتفاع صورت، جویدن، حفظ جایگاه سایر دندان ها از جمله این وظایف است.دندان آسیای بزرگ اول در سن شش سالگی رویش پیدا می کند .این دندان در صورتی که به آن توجه نشود و بهداشت دهان به درستی رعایت نشود خیلی زود دچار پوسیدگی می شود و در بسیاری موارد خیلی زود از بین می رود و باید کشیده شود.با وجود آن که درمان های دندانپزشکی هم اکنون به خوبی قادربه جلوگیری از پوسیدگی ودرمان این گونه از دندان هاست ولی متأسفانه بسیاری از مردم دیر مراجعه می کنند واین دندان ها از بین می روند. 
وقتی این دندان ها کشیده می شوند اگر جایشان خالی بماند دندان های مجاور وفک مقابل به طرف ناحیه خالی حرکت کرده ونظم دندان ها به هم می خورد علاوه بر این ارتفاع صورت از دست می رود وسایش در سایر دندان ها به وجود می آید.بنابر این بسیار مهم است که این گونه جاهای خالی در اولین فرصت پر شود. 
تا چندین سال قبل تنها راه برای جایگزین کردن این دندان ها استفاده از بریج بود در این روش دودندان مجاور ناحیه خالی تراش می خورد وروکش می شد ودندان مصنوعی در حقیقت به این دو روکش متصل بود.عیب این روش این است که ممکن است پس از چند سال دندان های تراش خورده از بین بروند ومشکل دوچندان شود. 
ایمپلنت استفاده از پایه های کاشتنی برای جایگزینی این دندان هاست.هنگامی که از ایمپلنت یا همان دندان کاشتنی برای جایگزینی یک دندان استفاده می شود دیگز نیازی به تراش دندان های مجاور نیست واین دندان ها سالم می مانند .دندان کاشتنی نیرو را مانند دندان طبیعی به استخوان وارد می کند وبنابراین از تحلیل رفتن استخوان در ناحیه کشیده شده جلوگیری می شود ودر نتیجه ابعاد صورت ثابت باقی می ماند.در ضمن این دندان ها باعث جلوگیری از حرکت دندان های مجاور به ناحیه بی دندانی می شوند. 
حس اعتماد به نفسی که این دندان ها ایجاد می کنند از دیگر مزایای این دندان ها است. 
در عکس های زیر مراحل پروتزی جایگزینی یک دندان آسیای اول با ایمپلنت مشاهده می شود.همانطور که دیده می شود در وسط ناحیه بی دندانی یک ایمپلنت کاشته شده ودرپوش آن در عکس اول بین دو دندان مشاهده می شود.این درپوش باز شده وبر روی آن قطعه دیگری پیچ می شود که به آن اباتمنت می گوئیم.(شکل دوم) و درنهایت روکشی بر روی اباتمنت قرار می گیرد که کاملا" شبیه دندان طبیعی است.(عکس سوم)دقت کنید که ایمپلنت تک دندان مانند دندان طبیعی از لثه بیرون می آید ومی توان بر روی آن مسواک زد ومثل دندان طبیعی کناره های آن را با نخ دندان تمیز نمود.

عکس ها متعلق به یک مورد درمان شده توسط دکتر رجالی می باشد.